I Europa finns det många världsledande laboratorier inom epigenetisk forskning. Baserat på två olika projektförslag har The Epigenome Network of Excellence (NoE) samlat 25 forskargrupper, plus 26 associerade medlemmar och 12 NET-medlemmar. Detta konsortium har lyckats förhandla fram ett anslag på 12,5 miljoner euro inom EU:s Framework 6 Programme (FP6) för att upprätta ett sammanhängande ”europeiskt område för forskningsverksamhet” (European Research Area, ERA) inom epigenetikforskningen under perioden 2004 – 2009. NoE kommer att inrätta en virtuell institution med tre viktiga mål:

  • att främja vetenskapliga upptäckter via ett gemensamt forskningsprogram
  • att få med unga kolleger via NET-programmet 
  • att få igång en öppen dialog genom byggandet av en interaktiv webbplats

Samtliga medlemmar som deltog i grundandet av NoE har samtyckt till att bidra till ett gemensamt aktivitetsprogram (JPA) bestående av 25 väldefinierade delprojekt (work packages) i syfte att stärka samarbete inom forskningen, integration och spridning av nya rön. Anslaget från FP6 till The Epigenome NoE kan bara betraktas som en hjälp vid själva grundandet, och ytterligare medel krävs för att den föreslagna strukturen ska kunna byggas upp och bevaras på längre sikt. The Epigenome NoE startade officiellt i juni 2004. Det har nu nått sin funktionella storlek och genomgår en konsolideringsfas. Dess mål är att ge klara och tydliga vinster för alla som arbetar med epigenetisk forskning och man avser därför att stödja både medlemmar och icke medlemmar med konferenser, workshops, möjligheter till forskarutbyten, gemensamma resurser och en interaktiv webbplats. Nätverkets vision är att bygga upp en kraftfull ram, som kan tillvarata befintliga synergier och upprätthålla Europas världsledande ställning inom den epigenetiska forskningen. Internationellt stöd till The Epigenome NoE tillhandahålls genom ett vetenskapligt råd bestående av D. Allis (New York), S. Elgin (St. Louis), P. Jones (Los Angeles), R. Martienssen (CSHL), V. Pirrotta (New Jersey), J. Rine (Berkeley) och C. Wu (NIH).